Inžinierska geodézia
 
Pozemkové úpravy
 
Geometrické plány
 
Vytýčenie pozemkov

KONTAKT NA NÁS

Ponuka prác

Všetky práce vykonávajú odborne naši zamestnanci s použitím najmodernejšej techniky a softwaru. Ročne spracujeme cca 400 zákaziek. Dodacie lehoty a ceny prác sú individuálne podľa Vašich požiadaviek a našich možností..Výstupná dokumentácia je dodávaná štandardne vytlačená 3x a podľa požiadavky je možné ju dodať vo všetkých bežných formátoch grafických formátoch /*.pdf, *.dgn, *.dwg, *.vyk, *.vgi, a iné/ na CD. Samozrejmosťou pri všetkých druhoch prác je odborné poradenstvo zadarmo.

Kataster nehnuteľností

 • geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie
 • geometrické plány na oddelenie pozemku
 • geometrické plány na kolaudáciu
 • geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby
 • geometrické plány na zriadenie vecné bremena
 • príprava pre geometrické plány, výpočty plôch
 • grafické identifikácia E-KN, C-KN a skutkového stavu v teréne
 • vytýčenie hraníc pozemkov

Inžinierska geodézia

 • zriaďovanie vytyčovacích sietí
 • vytýčenie stavebných objektov
 • kontrolne meranie
 • podklady pre projekčnú činnosť
 • tvorba účelových máp
 • meranie a tvorba digitálnych máp závodov
 • polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav KN
 • zameranie vytýčených inžinierskych sietí
 • porealizačné zameranie stavby
 • zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • digitálny model terénu
 • technická nivelácia
 • meranie posunov a zosuvov

Ostatné geodetické práce

 • určenie PBPP pomocou GPS aj s transformáciou do S-JTSK
 • vektorizácia a digitalizácia katastrálných máp a iných mapových podkladov
 • RPS
 • ROEP
 • projektovanie pozemkových úprav - kompletné spracovanie dokumentácie
 • zameranie a tvorba mapy cintorínov

Realitná činnosť

 • vyhľadanie vlastníkov nehnuteľností a ich predbežné oslovenie
 • analýza vlastníckych vzťahov v určenej lokalite
 • výkupové elaboráty
 • príprava podkladov pre zmluvy k prevodu nehnuteľností
 • spracovanie zmlúv k prevodu nehnuteľností
 • podanie návrhu na vklad ko katastra nehnuteľností

Iné práce

 • veľkoformátová tlač /plotrovanie/ do formátu AO roll
 • zabezpečenie vyjadrení o inžinierskych sieťach od ich správcov
 • zameranie vytýčených inžinierskych sietí
 • činnosť Autorizovaného geodeta

Firmu založená v roku 1991. V roku 1992 našli vo firme zamestannie prví zamestnanci a firma začala svoju činnosť spočiatku len s geometrickými plánmi pre fyzické osoby. Po etablovaní sa na trhu sme začali spolupracovať s Pozemkovým úradom Košice mesto a Košice vidiek pri vytyčovaní pôvodných a náhradných pozemkov a spracovaní geometrických plánov pre reštitúcie.
Ján Kavulič
majiteľ spoločnosti

INFO

NÁDPIS ČLÁNKU

Praesent posuere tortor at risus. Nam facilisis elementum elit. Quisque condimentum congue quam. Fusce fringilla malesuada lectus. Nam tristique, mauris eget faucibus ullamcorper, neque tellus elementum metus.

KONTAKTY

GEOTOP Košice, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 17 Košice
tel.:     ++ 421 55 729 0871-2
mobil: ++ 421 905 759 716

IČO: 36590711

IČ DPH: SK 2021959841
bankové spoj.: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: SK85 7500 0000 0040 2334 9190
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okr. súdu Košice I,oddiel Sro vložka 16300/V